شهدا والامقام دفاع مقدس شهرستان فومن که در این هفته به فیض شهادت نائل آمده اند. 

شهيد ذبيح اله عزت پناه ، عظيم پورنصيري ، قاسم حسينيان ، اجانگل عقلايي ، علي ميرزايي ، محمدهادي پور ، اسماعيل دليري ، جعفر ملايي


شهداي والامقام  دفاع مقدس شهرستان فومن كه دراين هفته به فيض شهادت نائل آمده اند.