شهيد شاهپور آذريون‌

سرباز وظيفه‌ شهيد شاهپور آذريون‌ فرزند شادروان‌ رمضان‌ به‌ سال‌ 1339 در روستاي‌ كمادل شهرستان فومن‌ چشم‌ به ‌گيتي‌ گشود. پس‌ از پشت‌ سر گذاشتن‌ دوران‌ خردسالي‌، در سن‌ هفت‌ سالگي‌ وارد مدرسه‌ گرديد و تاقبولي‌ پنجم‌ ابتدايي‌ به‌ تحصيل‌ پرداخت. پس‌ از آن،‌ در كنار خانواده‌ ماندگار گرديد و براي‌ اينكه‌ كمك‌ حال‌ خانواده‌ باشد، به‌ كارهاي‌ آزاد پرداخت‌ و از اين‌ طريق،‌ امرارمعاش‌ مي‌نمود. در همين‌ ايام‌، يعني‌ در ديماه‌ 1355 بود كه‌ پدرش‌ را از دست‌ داد و طعم‌ تلخ‌ بي‌پدري‌ را تجربه‌ نمود. در سن‌ هيجده‌سالگي‌ به‌ خدمت‌ مقدس‌ سربازي‌ فراخوانده‌ شد و پس‌ از طي‌ دوره‌ آموزش‌، از لشكر 92 زرهي‌ اهوازبه‌ مناطق‌ جنگي‌ اعزام‌ گرديد و در خرمشهر مستقر شد. مدتي‌ در منطقه‌ي‌ خرمشهر در برابر متجاوزين‌ كه‌ آن‌ حدود‌ را به‌ اشغال‌ خود در آورده‌ بودند، جنگيده‌ تا اينكه‌ در هيجدهم‌ ارديبهشت‌ ماه‌ 1361 در عمليات‌ رمضان‌، در حين‌ پيش‌ روي‌ در داخل‌ نفربر، ناگهان‌ تركش‌ خمپاره‌ دشمن‌ به‌ نفر بر آنها اصابت‌ نمود در نتيجه،‌ شهيد آذريون‌ به‌ همراه‌ تني‌ چند از رزمندگان‌، به‌ درجه‌ رفيع‌ شهادت‌ نايل‌ گرديدند.