شهيد حسن‌ حيدرپور گشتي‌


 شهيدحسن حيدرپورفرزند اسدالله‌ به‌ سال‌ 1342 گام‌ به‌ گيتي‌ نهاد. اين‌ شهيد بزرگوار، درست‌ در سالي‌ به‌ دنيا آمد كه‌ متولدين‌ اين‌ سال‌ و حتي‌ چند سال‌ قبل‌ و بعد از آنرا بايد، جزو نسلي‌ دانست‌ كه‌ در جريان‌ انقلاب‌ و همچنين جنگ‌، حضوري‌ سازنده‌ و پررنگ‌ داشته‌اند.
دوران‌ كودكي اش‌ را در كانون‌ گرم‌ خانواده‌ سپري‌ ساخت‌، تا اينكه‌ وارد مدرسه‌ شد و توانست‌ تا قبولي‌ پايه‌ سوم‌ راهنمايي‌ به‌ پيش‌ برود. شهيد حيدرپور دوره‌ راهنمايي‌ را در مدرسه‌ راهنمايي سيدالشهدا گشت‌ مي‌گذراند كه‌ با انقلاب‌ و دستاوردهاي‌ آن‌ آشنايي‌ پيدا نمود. پس‌ از تهاجم‌ همه‌ جانبه‌ رژیم تا بن دندان عراق عليه‌ ايران‌ .در اين‌ ايام بودکه ‌، شهيد حيدرپور با فرهنگ‌ «جبهه‌» و «شهادت‌» آشنا شد و خود را بسان‌ ديگر بچه‌ هايي‌كه‌ ازدور، شاهد اين‌ تجاوز آشكار دشمن‌ بعثي‌ بودند، آماده‌ نمود. ابتدا بعنوان‌ سربازي‌ از ارتش نيروي‌ زميني‌، مراحل‌ آموزشي‌ را طي‌ كرد و پس‌ از آن‌ به‌ لشكر 16 زرهي‌ قزوين‌ كه‌ بعنوان‌ يكي‌ ازواحدهاي‌ قوي‌ ارتش‌ آن‌ روزگار به‌ شمار مي رفت‌، پيوست‌. ديري‌ نپائيد كه‌ از اين‌ لشكر به‌ منطقه‌عملياتي‌ جنوب‌ كشور منتقل‌ گرديد و در اهواز مستقر شد. مدتي‌ در اهواز، در مبارزه‌ با متجاوزين‌ بعثي‌ كه‌ در آنوقت‌، بخشي‌ از خوزستان‌ را به‌ اشغال‌ خود درآورده‌ بودند، بسر برد تا اينكه‌ سرانجام‌در بيست‌ و چهارم‌ شهريور 1363 بر اثر اصابت‌ تركش‌ گلوله مزدوران‌ بعثي‌، به‌ شهادت‌ رسيد و به‌ گلگون‌ كفنان‌ تاريخ‌ پيوست‌. مزار اين‌ شهيد، در روستاي‌ شکالگوراب بالا فومن قرار دارد.