شهيد عليرضا دوستار مقدم‌

 
سرباز يكم‌ شهيد عليرضا دوستار مقدم‌ فومني‌ فرزند شادروان ذكريا، به‌ سال‌ 1341 در فومن‌ ديده‌ به‌ جهان‌ گشود. پدرش‌ از كارمندان‌ فرمانداري‌ فومن‌ بود كه‌ در سالهاي‌ اخير درگذشت‌ و به‌ سراي‌ باقي‌ شتافت‌.
شهيد دوستار بعد از طي‌ دوران‌ خردسالي‌، در سن‌ هفت‌ سالگي‌ وارد مدرسه‌ گرديد و تحصيلات‌ خود را در زادگاهش‌، تا پايه‌ سوم‌ راهنمايي‌ سپري‌ نمود.
بعد از اين‌ دوره‌، به‌ خدمت‌ سربازي‌ رفت‌ و پس‌ از دوره‌ آموزشي‌، در هنگ‌ ژاندارمري‌ مهاباد آذربايجان‌ غربي‌ افتاد و در آنجا به‌ خدمت‌ پرداخت‌. شهيد دوستار در دوره‌ خدمتش‌ با درجه‌ي ‌سرباز يكمي‌ در صحنه‌هاي‌ مختلف‌ فعاليت‌ داشت‌ و در دوره‌ جنگ‌، بعنوان‌ يك‌ سرباز فداكار به‌خدمت‌ و دفاع‌ از كشور پرداخت‌.
  وي‌ در تاريخ‌ هفدهم‌ خرداد 1363 به‌ اتفاق‌ هفت‌ تن‌ از پرسنل ‌پايگاه‌ محل‌ خدمت‌، جهت‌ استحمام‌ به‌ يكي‌ از حمام‌هاي‌ محل‌ خدمت‌ رفته‌ بودند كه‌ در راه ‌بازگشت‌، در محور مهاباد ـ پسوه‌ در ساعت‌ 30/14 دقيقه‌ در‌ كمين‌ ضدانقلابيون‌ افتاده‌ و در طي‌ يك‌درگيري‌، هر هفت‌ تن‌ مورد اصابت‌ تير اشرار مسلح‌ قرار گرفته‌ و به‌ شهادت‌ مي‌رسند. پيكر اين‌ هفت‌تن‌ به‌ زادگاهشان‌ منتقل‌ و پيكر شهيد دوستار نيز به‌ زادگاهش‌ منتقل‌ و در نهايت‌، در گلزارشهداي‌ فومن‌، در جوار ديگر لاله‌هاي‌ به‌ خون‌ خفته‌ دوره‌ جنگ‌ تحميلي‌ به‌ خاك‌ سپرده‌ مي‌شود.