شهيد حسين‌ رجبي‌

 
سرباز وظيفه‌ شهيد حسين‌ رجبي‌ گشت‌ رودخاني‌ فرزند موسي‌ به‌ سال‌ 1338 در روستاي‌ سيدسراشهرستان فومن متولد شد. دوران‌ خردسالي‌ و كودكي‌ را در دامن‌ پر مهر پدر و مادر سپري‌ نمود و پس‌ از طي‌ اين‌ دوران‌ وارد مدرسه‌ شد و تا اخذ مدرك‌ فوق‌ ديپلم‌ علوم‌ ديني‌ به‌ درس‌ و تحصيل‌ پرداخت‌.
پس‌ از دوره‌ تحصيل‌ به‌ خدمت‌ رفت‌ و بعد از طي‌ مراحل‌ آموزش‌، در تيپ‌ 40 مستقل‌ پياده‌ نيروي ‌زميني‌ ارتش، در‌ سراب‌ آذربايجان‌ شرقي‌ مستقر شد. شهيد رجبي‌ مدتي‌ در اين‌ تيپ‌ بسر برد، تا اينكه‌ به‌ منطقه‌ عملياتي‌ بُستان‌ اعزام‌ گرديد و سرانجام‌ در بيست‌ و يكم‌ تير 1367 در اين‌ منطقه‌ به‌ درجه‌ والاي‌ شهادت‌ نايل‌ گشت‌. پيكرش‌ در ديماه‌ همان‌ سال‌ شناسايي‌ و به‌ خانواده‌اش‌ تحويل‌ شد. مزارش در گلزار روستای سیدسرافومن قراردارد.