شهيد ستار شعبان‌پور

شهيد ستار شعبان‌پور كوريه‌ فرزند جبار به‌ سال‌ 1344 در روستاي‌ خانوانه‌ شهرستان فومن چشم‌ به‌ گيتي‌ گشود. كودكي‌ را سپري‌ ساخت‌، تا اينكه‌ به‌ مدرسه‌ رفت‌ و تا پايه‌ چهارم‌ ابتدايي‌ به‌ تحصيل‌ پرداخت‌ و به‌همين‌ مقدار اكتفا نمود.
پس‌ از تحصيل‌ به‌ دامداري‌ پرداخت‌ و در اين‌ زمينه‌ كمك‌ حال‌ خانواده‌اش‌ بود. زمان‌ سپري‌ شد، تا اينكه‌ خدمتش‌ فرار رسيد و شهيد شعبانپور به‌ خدمت‌ سربازي‌ رفت‌. دوره‌ آموزشي‌ را پشت‌ سرگذاشت‌ و در نهايت‌، در زاهدان‌ مستقر گرديد و در اين‌ منطقه‌ به‌ انجام‌ وظيفه‌ پرداخت‌. سرانجام‌ درسوم‌ مرداد 1370 در حين‌ درگيري‌ با اشرار مسلح‌ در مسير زاهدان‌ ـ مير جاوه‌، بر اثر اصابت‌ گلوله‌ به‌ شهادت‌ رسيد.مزاراین شهید درروستای کلرم قراردارد.