شهيد سبزعلي‌ صابري‌

سرباز وظيفه‌ شهيد سبزعلي‌ صابري‌ مسجدبري‌ فرزند عزت‌ الله‌ به‌ سال‌ 1338 درروستای ماکلوان شهرستان فومن چشم‌ حق‌بين‌ به ‌حقايق‌ جهان‌ گشود.
پس‌ از پشت‌سر گذاشتن‌ دوره‌ خردسالي‌، نتوانست‌ وارد مدرسه‌ شود، از اينرو از تحصيل‌ بازماند و در دوره‌ نوجواني‌، به‌ كار پرمشقت‌ شباني‌ روي‌ آورد و مدتها از اين‌ طريق‌ كمك‌ حال‌ خانواده‌ بود. در سال‌1364 تصميم‌ به‌ ازدواج‌ گرفت‌ كه‌ پس‌ از مراحل‌ آشنايي‌، در هيجدهم‌ اسفند ماه‌ همان‌ سال‌ به‌خدمت‌ سربازي‌ رفت‌ و قصد بر اين‌ داشت‌ كه‌ بعد از پايان‌ خدمت‌، زندگي‌ مستقلي‌ را شروع‌ نمايد. دوره‌ آموزشي‌ را طي‌ نمود و بعد هم‌ وارد تيپ‌ 40 سراب‌ گرديد‌. مدتي‌ در اين‌ تيپ‌ به‌ انجام‌ وظيفه‌ مشغول‌ بود، تا اينكه‌ از اين‌ تيپ‌ به‌ منطقه‌ عملياتي‌ ميمك‌ اعزام‌ شد و سرانجام‌ در هفتم‌ مرداد 1366براثر اصابت‌ تركش‌ خمپاره‌ دشمن‌ در همان‌ منطقه‌ به‌ شهادت‌ رسيد و سرخ‌گون‌ به‌ لقاي‌ الهي‌شتافت‌. مزار شهید درردستای کلرم قراردارد.