شهيد نوروزعلي‌ صالح‌پناه‌

سرباز وظيفه‌ شهيد نوروزعلي‌ صالح‌پناه‌ گشتي‌ فرزند حسين‌ علي‌ به‌ سال‌    ‌1342  در روستاي‌ گراكوه‌ شهرستان فومن چشم‌ به‌ جهان‌ گشود. پس‌ از پشت‌سر نهادن‌ دوران‌ كودكي‌ وارد مدرسه‌شد و تا پايه‌ دوم‌ ابتدايي‌ به‌ تحصيل‌ پرداخت‌ و به‌ همين‌ مقدار اكتفا نمود. در دهه‌ي‌ سال‌ 1350 به‌امور كشاورزي‌ اشتغال‌ ورزيد‌ و در اواخر همين‌ دهه‌، تصميم‌ به‌ ازدواج‌ گرفت‌ و متأهل‌ گرديد. درشهريورماه‌ 1362 به‌ خدمت‌ سربازي‌ اعزام‌ شد و پس‌ از گذراندن‌ دوران‌ آموزشي‌، در لشكر 58 تكاورذوالفقار ارتش‌ مستقر در انديمشك‌، جاي‌ گرفت‌.
مدتي‌ در اين‌ لشكر بسر برد، تا اينكه‌ بنابر ضرورت‌ و نياز، به‌ خطوط‌ مقدم‌ جبهه‌ اعزام‌ شد و سرانجام‌ در دهم‌ بهمن‌ 1363 در منطقه‌ عملياتي‌ شمال‌ غرب‌ در محل‌ شرهاني‌ عراق‌ به‌ مقام‌ والاي‌شهادت‌ دست‌ يافت‌. مزار اين‌ شهيد بزرگوار در روستاي‌ كُمسر   واقع‌است‌.