شهید حسین طاعتی
شهيد حسين‌ طاعتي‌ گيگاسري‌ فرزند شادروان‌ علي‌ به‌ سال‌ 1348 در تازه‌آباد رودپيش‌ شهرستان فومن پا به‌ هستي ‌گذاشت‌. دوران‌ خردسالي‌ خود را در دامن‌ مادري‌ مومنه‌ و پدري‌ زحمتكش‌ سپري‌ نمود، تا اينكه‌وارد مدرسه‌ گرديد و تا پايه‌ چهارم‌ ابتدايي‌ به‌ ادامه‌ي‌ تحصيل‌ پرداخت‌.
پس‌ از آن‌ مدتي‌ به‌ كارگري‌ پرداخت‌ و از اين‌ راه‌ به‌ اقتصاد خانواده‌اش‌ كمك‌ مي‌كرد. چند سالي‌ در كار و تلاش‌ بود، تا اينكه‌ از طريق‌ ژاندارمري‌ فومن‌ به‌ خدمت‌ سربازي‌ اعزام‌ گرديد. دوره‌ آموزشي‌خود را طي‌ نمود و‌ بعد از آن،‌ در لشكر 88 زرهي‌ زاهدان‌ مستقر گرديد و سرانجام‌ پس‌ از چندين‌ ماه ‌خدمت‌، در چهارم‌ خرداد 1367 در منطقه‌ عملياتي‌ سومار به‌ شهادت‌ رسيد و به‌ وصال‌ دوست‌ نايل‌آمد.مزار شهید درروستای خرم بیشه فومن قراردارد