شهيد علي‌ گيتي‌ نورد
 
بسيجي‌ شهيد علي‌ گيتي‌نورد دانا فرزند محمدبه‌ سال‌ 1347 در شهر فومن‌چشم‌ حق‌ بين‌ به‌ جهان‌ گشود. دوران‌ طفوليت‌ او در كانون‌ گرم‌ و مذهبي‌ خانواده‌ سپري‌ شد، تا اينكه‌زمان‌ آموختن‌ علم‌ و دانش‌ او فرا رسيد.
دوران‌ تحصيل‌ را در زادگاهش‌ آغاز نمود و تا پايه‌ي‌ دوم‌ راهنمايي‌ به‌ پيش‌ رفت‌. پس‌ از آن‌ ترك‌تحصيل‌ كرد و بعد هم‌ به‌ عضويت‌ بسيج‌ فومن‌ درآمد و در اين‌ نهاد به‌ فعاليت‌هاي‌ متعدد پرداخت‌.پس‌ از شروع‌ جنگ‌، با وجود سن‌ كم‌، از نهاد بسيج‌ عازم‌ جبهه‌هاي‌ نبرد شد و در مكتب‌ جبهه‌، بسان‌برادر شهيدش‌ داوود، به‌ ايثار و جانفشاني‌ پرداخت‌، تا اينكه‌ سرانجام‌ در هفتم‌ مرداد 1364 درمنطقه‌ي‌ كلاشين‌ ـ اُشنويه‌، شهد شيرين‌ شهادت‌ را نوشيد و به‌ جمع‌ ياران‌ عاشق‌ پيوست‌. مزار اين‌ دو برادر، در گلزار شهداي‌ فومن‌ واقع‌ است‌.