شهيد سيد حبيب‌ نيكخواه‌

شهيدسيدحبيب‌ نيكخواه‌ كهنه‌گورابي‌ فرزند سيد مرتضي‌ به‌ سال‌ 1346 در روستاي‌ گوشلوندان‌ شهرستان فومن قدم‌به‌ جهان‌ گذارد. پس‌ از طي‌ دوران‌ خردسالي‌ وارد مدرسه‌ شد و تا قبولي‌ پنجم‌ ابتدايي‌ به‌ پيش‌ رفت‌.سپس‌ جهت‌ كار عازم‌ تهران‌ شد و مدتي‌ در يكي‌ از قنادي‌هاي‌ اين‌ شهر مشغول‌ به‌ كار گرديد. پس‌ ازچند سال‌ كار و فعاليت‌، به‌ خدمت‌ سربازي‌ رفت‌ و بعد از ديدن‌ دوره‌ آموزشي‌ به‌ مناطق‌ عملياتي‌ جنوب كشور اعزام‌ شد. سرانجام‌ در بيست‌ و يكم‌ ديماه‌ 1365 در منطقه‌ي‌ شلمچه‌ در عمليات‌ كربلاي‌ 5 به‌ كاروان‌ عظيم‌ شهيدان‌ پيوست‌ و جاودانه‌ شد. و پيكرش بعدازتشیع در زادگاهش‌ به‌ خاك‌ سپرده شد.