شهيد دانش‌ هادي‌

شهيد دانش‌ هادي‌ مومن‌ سرايي‌ فرزند علي‌اصغر به‌ سال‌ 1342 در پيرمومن‌ سراي‌ قدم‌ به‌ جهان‌ گذارد. اين‌ شهيد عزيز تا أخذ مدرك‌ ديپلم‌ به‌ تحصيل‌ پرداخت‌ و پس‌ از آن‌، مدتي‌ در پايگاه‌مقاومت‌ بسيج‌ روستاي ‌محل،‌ مشغول‌ فعاليت‌ گرديد. ديري‌ نپاييد كه‌ به‌ خدمت‌ سربازي‌ فراخوانده‌شد و پس‌ از طي‌ مراحلي‌، به‌ مناطق‌ عملياتي‌ كشور اعزام‌ شد. سرانجام‌ در تاريخ‌ سوم‌ مرداد 1365 درمنطقه‌ي‌ جنگي‌ سومار  به‌ شهادت‌رسید و به‌ وصال‌ دوست‌ نايل‌ آمد. وپيكرش بعدازتشیع در گلزار بوئین فومن به‌ خاك‌ سپرده شد.