مطلبی از زندگیناه و وصیت نامه این شهید در دست ما نیست