شهداء والامقام دفاع مقدس شهرستان فومن كه دراین هفته به فيض شهادت رسيد.