حسين‌ شمسي‌پور

شهيد حسين‌ شمسي‌ پور هنده‌خاله‌ فرزند ابولشهداء شادروان‌ حسن‌ به‌ سال‌ 1339 در تازه‌ آبادرودپيش شهرستان فومن ‌قدم‌ به‌ جهان‌ گذارد.
پس‌ از پشت‌ سر نهادن‌ دوره‌ ابتدايي‌، راهنمايي‌ و متوسطه‌، موفق‌ به‌ كسب‌ مدرك‌ ديپلم‌ برق‌ گرديد وبعد از آن‌ به‌ خدمت‌ سربازي‌ رفت‌ .
پايان‌ خدمت‌ او مصادف‌ با سالهاي‌ آغازين‌ جنگ‌ بود، از اين‌ رو بي‌درنگ‌ راهي‌ جبهه‌ گرديد و از واحد بسيج‌ سپاه‌ فومن‌، خود را به‌ جبهه‌هاي‌ غرب‌ رسانيد و مدتي‌ در ميادين‌ نبرد به‌ مبارزه‌ پرداخت‌، تا اينكه‌ سرانجام‌ در بيست‌ و هفتم‌ مهر 1362 در منطقه‌ي‌ مريوان‌ كردستان‌ بدست مزدوران‌ حزب‌ كومله‌ به ‌شهادت‌ رسيد و از اين‌ طريق‌ به‌ ديدار معبودش‌ شتافت‌.مزار این شهید در روستای خرم بیشه در کنار دو برادر دیگر شهیدش قراردارد.