شهيد پرويز قربانزاده‌
 
شهيد پرويز قربانزاده‌ فرزند احمدعلي‌ به‌ سال‌ 1344 در روستاي‌ آلاله‌ گوراب شهرستان فومن‌ زاده‌ شد. دوران‌ كودكي‌را در كنار خانواده‌ كشاورزش‌ سپري‌ نمود و همزمان‌ با آغاز دوران‌ تحصيل‌، وارد مدرسه‌ گرديد و تاپايه‌ي‌ چهارم‌ ابتدايي‌ به‌ تحصيل‌ پرداخت‌.
بعد از ترك‌ تحصيل،‌ در كنار خانواده‌اش‌ ماندگار گرديد و در كنار آنها، به‌ كار كشاورزي‌ پرداخت‌.مدتي‌ هم‌ بعنوان‌ نقاش‌ ساختمان،‌ مشغول‌ به‌ كار گرديد و از اين‌ طريق‌، امرارمعاش‌ مي‌نمود. درتابستان‌ سال‌ 63 به‌ خدمت‌ فراخوانده‌ شد و در تاريخ‌ تيرماه اين سال، بعنوان‌ پاسدار مشمول‌ به‌ خدمت‌سربازي ‌رفت‌. وي‌ بعنوان‌ سرباز در مناطق‌ جنگي‌ در عمليات‌ مقطعي‌ شركت‌ نمود و مدتي‌ را درميادين‌ نبرد گذراند، تا اينكه‌ سرانجام‌ در بيست‌ و سوم‌ دي‌ 1363 براثر سانحه‌ي‌ تصادف‌ اتومبيل‌ درمحل‌ كامياران‌ سنندج‌، براثر خونريزي‌ داخلي‌ جان‌ به‌ جان‌ آفرين‌ تسليم‌ نمود و در بهشت‌ جاودانه‌ي خدا كه‌ پاداش‌ شهيدان‌ است‌، وارد شد. پيكرش درگلزار فومن به‌ خاك‌ سپرده شد.