شهيد سيدابوالقاسم‌ ميرفاطمي‌

بسيجي شهيد سيد ابوالقاسم‌ ميرفاطمي‌ فرزند پيله‌ آقا به‌ سال‌ 1330 در روستاي‌ نفوت شهرستان صومعه سرا ‌ديده‌ به‌ جهان‌ گشود. دوران‌ كودكي‌ را در كنار خانواده‌اش‌ سپري‌ نمود و پس‌ از آن‌ وارد مدرسه‌ گرديدو تا پايه‌ي‌ سوم‌ راهنمايي‌ به‌ ادامه‌ي‌ تحصيل‌ پرداخت‌.
اين‌ شهيد بزرگوار، پس‌ از ازدواج‌، در شهر فومن‌ ساكن‌ شد و به‌ كار خياطي‌ مشغول‌ گرديد. سالها در اين‌ كار بود، تا اينكه‌ از سوي‌ واحد بسيج‌ فومن‌ به‌ جبهه‌هاي‌ نور عليه‌ ظلمت‌ اعزام‌ شد و سرانجام‌ در چهارم‌ فروردين‌ 1367 در عمليات‌ والفجر 10 ،در منطقه‌ي‌ خرمال‌ عراق‌ به‌ شهادت‌ رسيد و همچون‌ پرستوي‌ مهاجر، به‌ سوي‌ آسمان‌ به‌ پرواز در آمد. وپيكرش بعداز تشیع در شهر در گلزارفومن به‌ خاك‌ سپرده شد.